Niniejsza polityka prywatności opisuje kwestie przetwarzania Państwa danych osobowych w związku z korzystaniem ze strony internetowej www.kobieceserca.pl, fanpage’a na Facebooku o nazwie Kobiece Serca,  których właścicielem jest firma Kobiece Serca | terapia i rozwój | Eugenia Herzyk oraz korzystaniem z oferty firmy Kobiece Serca | terapia i rozwój | Eugenia Herzyk, która w tych miejscach jest zamieszczana.

DANE OSOBOWE

Zgodnie z obowiązującymi przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, zwanego dalej Rozporządzeniem oraz uchylenia dyrektywy 95/48/WE (RODO) informujemy, co następuje:

Administratorem Państwa danych jest Eugenia Herzyk, prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Kobiece Serca | terapia i rozwój | Eugenia Herzyk z siedzibą w Krakowie, kod pocztowy 30-130, ul. Lucjana Rydla 2/3, NIP 526 108 11 12, REGON 013105424. Z Administratorem danych można się skontaktować poprzez adres e-mail kontakt@kobieceserca.pl, telefonicznie pod numerem +48 665 023 467 lub listownie pod adresem siedziby Administratora.

Przetwarzanie danych odbywa się:
– zgodnie z wymogami obowiązującego prawa dotyczącego ochrony danych osobowych,
– zgodnie z wdrożoną Polityką Prywatności,
– w zakresie niezbędnym do wypełniania uzasadnionych interesów Administratora,
oraz
– w sposób gwarantujący ich bezpieczeństwo i prywatność.

Państwa dane osobowe, podawane podawane w formularzach zgłoszeniowych na stronie internetowej, korespondencji mailowej, zgłoszeniach telefonicznych a także bezpośrednio Administratorowi lub psychoterapeutom działającym na jego zlecenie, przetwarzane są w celach niezbędnych do realizacji usług oferowanych przez Administratora w ramach prowadzonej przez niego działalności gospodarczej, ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) w dziale 86.90 (pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej) pod numerem 86.90.18 (usługi w zakresie zdrowia psychicznego świadczone przez psychologów i psychoterapeutów), takich jak zawarcie i wykonanie umowy lub podjęcia działań przed zawarciem umowy w celu jej zawarcia, na przykład przygotowanie i przedstawienie oferty oraz w celach niezbędnych do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze – na podstawie art. 6 ust.1 lit. b. art. 6 ust.1 lit. c RODO. Przetwarzanie szczególnych kategorii danych osobowych odbywa się w zakresie niezbędnym do celów profilaktyki zdrowotnej i zapewnienia opieki zdrowotnej na podstawie art. 9 ust. 1 lit. h RODO oraz art.9 ust.3 RODO mając na względzie, że psychoterapeuci są zobowiązani do zachowania tajemnicy zawodowej na mocy ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (tj. Dz. U. z 2009 r., poz. 147 z późn. zm) , a w zakresie, w jakim wykonują czynności dotyczące ochrony zdrowia psychicznego, na mocy ustawy o ochronie zdrowia psychicznego (Dz.U. z 1994 r., poz. 535 z późn. zm.).

Podstawę przetwarzania Państwa danych osobowych stanowi też uzasadniony interes gospodarczy Administratora w postaci zapewnienia prawidłowego funkcjonowania prowadzonej przez niego działalności gospodarczej na podstawie art. 6 ust.1 lit. f RODO. Państwa dane będą przetwarzane w celach wysyłki NEWSLETTERów, informacyjnych dla osób zainteresowanych skorzystaniem z naszej oferty lub korzystających z niej, oraz marketingu bezpośredniego dotyczącego własnych usług i produktów. Państwa dane przetwarzane będą także w celu spełnienia obowiązków podatkowych oraz dochodzenia roszczeń.

Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne. Niepodanie danych osobowych uniemożliwi nawiązanie z Państwem kontaktu, świadczenie usług i/lub zawarcie umowy.

Państwa dane nie będą udostępniane innym podmiotom, z wyłączeniem tych, które mają odpowiednią podstawę prawną.

Państwa dane osobowe przechowywane będą zgodnie z wymogami archiwizacji danych. Zgodnie z przepisami prawa, po osiągnięciu celu bądź wypełnieniu obowiązku prawnego Administratora  zostaną one usunięte.

Przysługuje Państwu następujące uprawnienia związane z przetwarzaniem Państwa danych przez Administratora:
– prawo do dostępu do treści danych,
– prawo do poprawiania danych,
– prawo do usunięcia danych,
– prawo do ograniczenia przetwarzania danych,
– prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Państwa dane traktujemy jako poufne, przetwarzają je u nas wyłącznie upoważnione do tego osoby, w szczególności psychoterapeuci, mający podpisaną z Administratorem umowę współpracy / zlecenia, w której zobowiązują się do przestrzegania kodeksu etycznego psychoterapeuty, publikowanego na stronie internetowej pod linkiem https://www.kobieceserca.pl/kodeks-etyczny/ oraz umowę o powierzenie przetwarzania danych osobowych, a także podmioty, którym Administrator zleca wykonywanie czynności, z którymi wiąże się konieczność przetwarzania danych, takich jak firmy świadczące usługi finansowo-księgowe, informatyczne, prawnicze, czy operatorzy pocztowi.

Dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić optymalne środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony Państwa danych przed ich nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem, czy dostępem, a także przypadkową czy umyślną nieuprawnioną zmianą czy utratą. Jesteśmy otwarci na Państwa sugestie odnośnie poprawy bezpieczeństwa Państwa danych – prosimy je kierować do Administratora, do którego kontakt podany jest powyżej.

PLIKI COOKIES 

Strona nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies. Cookie to mały fragment danych w postaci znaków, który strona internetowa wysyła do przeglądarki Użytkownika i który przeglądarka Użytkownika odsyła z powrotem przy następnych wejściach na stronę. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym Użytkownika oraz unikalny numer.

Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
– dostosowania zawartości strony do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze strony,
– tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownik korzysta ze strony, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości,
– utrzymania sesji Użytkownika, dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie ponownie wpisywać loginu i hasła – jeśli takie są stosowane.

W ramach strony używane są dwa rodzaje plików cookies – sesyjne oraz stałe. Pierwsze to pliki tymczasowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia przeglądarki internetowej. Drugie przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

W wielu przypadkach przeglądarka internetowa domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownik może dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w przeglądarce internetowej Użytkownika bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu końcowym Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej.

Strona może zawierać linki lub przyciski, które kierują do innych witryn, z których każda posiada własną politykę plików cookies. Nota informacyjna o takiej polityce powinna być podana w postaci krótkiej informacji widocznej dla Użytkownika po wejściu na witrynę.

Strona posiada podpięte Narzędzia Google dla webmasterów oraz statystyki Google Analytics, w tym również Google Adwords i reklamy. Dokładne informacje można znaleźć pod adresem: http://www.google.com/policies/privacy/.