Niniejsza polityka prywatności opisuje kwestie przetwarzania Państwa danych osobowych w związku z korzystaniem ze strony internetowej www.kobieceserca.pl, fanpage’a na Facebooku o nazwie Kobiece Serca,  których właścicielem jest firma Kobiece Serca | terapia i rozwój | Eugenia Herzyk oraz korzystaniem z oferty firmy Kobiece Serca | terapia i rozwój | Eugenia Herzyk, która w tych miejscach jest zamieszczana.

DANE OSOBOWE

Zgodnie z obowiązującymi przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, zwanego dalej Rozporządzeniem oraz uchylenia dyrektywy 95/48/WE (RODO) informujemy, co następuje:

Administratorem Państwa danych jest Eugenia Herzyk, prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Kobiece Serca | terapia i rozwój | Eugenia Herzyk z siedzibą w Krakowie, kod pocztowy 30-130, ul. Lucjana Rydla 2/3, NIP 526 108 11 12, REGON 013105424. Z Administratorem danych można się skontaktować poprzez adres e-mail kontakt@kobieceserca.pl, telefonicznie pod numerem +48 665 023 467 lub listownie pod adresem siedziby Administratora.

Przetwarzanie danych odbywa się:
– zgodnie z wymogami obowiązującego prawa dotyczącego ochrony danych osobowych,
– zgodnie z wdrożoną Polityką Prywatności,
– w zakresie niezbędnym do wypełniania uzasadnionych interesów Administratora,
oraz
– w sposób gwarantujący ich bezpieczeństwo i prywatność.

Państwa dane osobowe, podawane podawane w formularzach zgłoszeniowych na stronie internetowej, korespondencji mailowej, zgłoszeniach telefonicznych a także bezpośrednio Administratorowi lub psychoterapeutom działającym na jego zlecenie, przetwarzane są w celach niezbędnych do realizacji usług oferowanych przez Administratora w ramach prowadzonej przez niego działalności gospodarczej, ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) w dziale 86.90 (pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej) pod numerem 86.90.18 (usługi w zakresie zdrowia psychicznego świadczone przez psychologów i psychoterapeutów), takich jak zawarcie i wykonanie umowy lub podjęcia działań przed zawarciem umowy w celu jej zawarcia, na przykład przygotowanie i przedstawienie oferty oraz w celach niezbędnych do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze – na podstawie art. 6 ust.1 lit. b. art. 6 ust.1 lit. c RODO. Przetwarzanie szczególnych kategorii danych osobowych odbywa się w zakresie niezbędnym do celów profilaktyki zdrowotnej i zapewnienia opieki zdrowotnej na podstawie art. 9 ust. 1 lit. h RODO oraz art.9 ust.3 RODO mając na względzie, że psychoterapeuci są zobowiązani do zachowania tajemnicy zawodowej na mocy ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (tj. Dz. U. z 2009 r., poz. 147 z późn. zm) , a w zakresie, w jakim wykonują czynności dotyczące ochrony zdrowia psychicznego, na mocy ustawy o ochronie zdrowia psychicznego (Dz.U. z 1994 r., poz. 535 z późn. zm.).

Podstawę przetwarzania Państwa danych osobowych stanowi też uzasadniony interes gospodarczy Administratora w postaci zapewnienia prawidłowego funkcjonowania prowadzonej przez niego działalności gospodarczej na podstawie art. 6 ust.1 lit. f RODO. Państwa dane będą przetwarzane w celach wysyłki NEWSLETTERów, informacyjnych dla osób zainteresowanych skorzystaniem z naszej oferty lub korzystających z niej, oraz marketingu bezpośredniego dotyczącego własnych usług i produktów. Państwa dane przetwarzane będą także w celu spełnienia obowiązków podatkowych oraz dochodzenia roszczeń.

Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne. Niepodanie danych osobowych uniemożliwi nawiązanie z Państwem kontaktu, świadczenie usług i/lub zawarcie umowy.

Państwa dane nie będą udostępniane innym podmiotom, z wyłączeniem tych, które mają odpowiednią podstawę prawną.

Państwa dane osobowe przechowywane będą zgodnie z wymogami archiwizacji danych. Zgodnie z przepisami prawa, po