Kodeks etyczny placówki świadczącej usługi oraz zatrudnionych w niej specjalistów ma na celu określenie standardów zabezpieczających dobro klienta. W zawodzie psychoterapeuty jest on szczególnie potrzebny, gdyż materia usług jest wyjątkowo delikatna.

W Polsce – i na świecie – istnieje mnogość nurtów psychoterapii, wiele kształcących psychoterapeutów szkół, różnorakie organizacje i stowarzyszenia psychoterapeutyczne, co skutkuje adekwatnym bogactwem różnorakich kodeksów etycznych. Nie jest to korzystne dla klienta. Biorąc to pod uwagę stworzyliśmy własny kodeks, który przedstawiamy poniżej. Zapraszamy do zapoznania się z nim.

Kodeks etyczny psychoterapeuty Fundacji Kobiece Serca

Psychoterapeuta jest osobą świadczącą usługi psychoterapeutyczne na podstawie umowy współpracy podpisanej z Fundacją Kobiece Serca w oparciu o kwalifikacje zdobyte podczas minimum czteroletniej szkoły uczącej udzielania skutecznej pomocy psychoterapeutycznej, a także świadomość siebie nabytą podczas własnej psychoterapii. Zasady świadczenia usług, a w szczególności cennik, są zgodne z wytycznymi Fundacji Kobiece Serca, publikowanymi na stronie internetowej www.kobieceserca.pl. Usługi psychoterapeutyczne mają charakter konsultacji, psychoterapii indywidualnej, psychoterapii grupowej, grupy rozwojowej, grupy psychoedukacyjnej, treningu lub warsztatu.

W trakcie spotkania z Klientem psychoterapeuta z akceptacją podchodzi do jego subiektywnych przeżyć i doświadczeń, nie osądza, nie udziela rad ani nie wskazuje jedynie słusznych rozwiązań. Psychoterapeuta nie występuje wobec Klienta z pozycji „guru”, nie narzuca Klientowi własnego światopoglądu, szanuje też prawo Klienta do posiadania odmiennego systemu wartości i przekonań. Psychoterapeuta korzysta z narzędzi i technik terapeutycznych zgodnych z aktualną wiedzą na temat funkcjonowania ludzkiej psychiki, w tym najnowszych odkryć neuronauk (neurobiologia, neurofizjologia).

§ 1. Kompetencje i świadomość psychoterapeuty

1. Psychoterapeuta podejmuje się świadczenia usług psychoterapeutycznych tylko wówczas, kiedy jest pewien, że ma do tego odpowiednie umiejętności.

2. Psychoterapeuta zobowiązany jest do stałego podnoszenia swoich kwalifikacji i aktualizowania wiedzy, a także dbania o swoją kondycję psychiczną i fizyczną.

3. Psychoterapeuta – w wymagających tego sytuacjach – świadcząc usługi psychoterapeutyczne na rzecz Klienta korzysta z pomocy innych specjalistów, w tym z pomocy superwizora.

4. Psychoterapeuta świadomy jest tego, jak jego historia osobista – deficyty, potrzeby, wartości, poglądy – mogą wpłynąć na Klienta. Jest również świadomy możliwości uzależnienia się Klienta od niego i stara się temu przeciwdziałać.

§ 2. Tajemnica zawodowa

1. Psychoterapeuta jest zobowiązany do zachowania tajemnicy zawodowej, co oznacza zachowanie poufności tożsamości Klienta oraz wszystkich przekazywanych przez niego informacji.

2. Tajemnica może być uchylona na prośbę Klienta lub w szczególnych okolicznościach, gdy istnieje niebezpieczeństwo związane z zagrożeniem jego życia lub życia innych osób.

3. Psychoterapeuta korzystając z pomocy specjalistów spoza Fundacji Kobiece Serca przy omawianiu problemu Klienta robi to w taki sposób, aby zachować jego anonimowość i uniemożliwić identyfikację.

§ 3. Kontrakt

1. Podjęcie psychoterapii poprzedzone jest zawarciem między psychoterapeutą a Klientem kontraktu określającego cel psychoterapii, jej nurt (rodzaj, modalność), długość jej trwania, częstotliwość i długość spotkań, wysokość honorarium, zasady odwoływania spotkań (dotyczy psychoterapii indywidualnej) oraz zasady obowiązujące w grupie (dotyczy psychoterapii grupowej, grup rozwojowych, treningów i warsztatów).

2. Na życzenie Klienta psychoterapeuta jest obowiązany przedstawić dokument potwierdzający jego kwalifikacje, określić założenia nurtu, w którym pracuje oraz przedstawić swoje doświadczenie zawodowe.

§ 4. Relacja psychoterapeuta – Klient

1. Relacja psychoterapeuta – Klient jest relacją zawodową, w której psychoterapeuta świadczy Klientowi usługi psychoterapeutyczne.

2. Rozpoczęcie świadczenia usług psychoterapeutycznych Klientowi, czyli nawiązanie relacji terapeutycznej jest równoznaczne z nie wchodzeniem przez psychoterapeutę z Klientem w jakąkolwiek relację o innym charakterze, w szczególności towarzyskim, seksualnym lub biznesowym, zarówno w trakcie świadczenia usług jak i bezterminowo po zakończeniu ich świadczenia.

3. Psychoterapeuta nie świadczy usług psychoterapeutycznych osobom, z którym wcześniej wszedł w jakąkolwiek relację, szczególnie o charakterze towarzyskim, seksualnym lub biznesowym, a także osobom, z którymi jest w bliskich relacjach (rodzina, przyjaciele).

3. Psychoterapeuta nie podejmuje się świadczenia usług psychoterapeutycznych osobom bliskim Klientowi, ani w trakcie, ani po zakończeniu z nim relacji terapeutycznej. Aby się z tego wywiązać, jest zobowiązany pzed zawarciem z kontraktu zapytać Klienta, czy nie zachodzi taka okoliczność.

4. W przypadku długotrwałej choroby psychoterapeuty, zakończenia przez niego współpracy z Fundacją Kobiece Serca albo zaistnienia innych okoliczności uniemożliwiających świadczenie usług przez psychoterapeutę, ma on prawo wypowiedzieć Klientowi kontrakt. W takich sytuacjach psychoterapeuta dokłada wszelkich starań, aby móc zaproponować Klientowi swojego zastępcę.

5. Psychoterapeuta jest zobowiązany poinformować Klienta przed zawarciem kontraktu, że ewentualne zakończenie przez niego współpracy z Fundacją Kobiece Serca wiąże się z niemożliwością kontynuowania świadczenia mu usług psychoterapeutycznych.