Kodeks etyczny placówki świadczącej usługi psychoterapeutyczne oraz zatrudnionych w niej psychoterapeutów ma na celu określenie standardów zabezpieczających dobro klienta. W zawodzie psychoterapeuty jest on szczególnie potrzebny, gdyż materia usług jest wyjątkowo delikatna.

W Polsce – i na świecie – istnieje mnogość nurtów psychoterapii, wiele kształcących psychoterapeutów szkół, różnorakie organizacje i stowarzyszenia psychoterapeutyczne, co skutkuje adekwatnym bogactwem różnorakich kodeksów etycznych. Mając to na uwadze stworzyliśmy własny kodeks, który przedstawiamy poniżej. Zapraszamy do zapoznania się z nim.

Kodeks etyczny psychoterapeuty Kobiece Serca

Psychoterapeuta jest osobą świadczącą usługi psychoterapeutyczne na podstawie umowy współpracy podpisanej z firmą Kobiece Serca | terapia i rozwój. Zasady świadczenia usług oraz cennik są zgodne z danymi publikowanymi na stronie internetowej www.kobieceserca.pl. Usługi psychoterapeutyczne mają charakter konsultacji psychoterapeutycznych, psychoterapii indywidualnej, grup o charakterze terapeutycznym, rozwojowym lub psychoedukacyjnym, warsztatu lub treningu.

W trakcie spotkania z Klientem psychoterapeuta z akceptacją podchodzi do jego subiektywnych przeżyć i doświadczeń, nie osądza, nie udziela rad ani nie wskazuje jedynie słusznych rozwiązań. Psychoterapeuta nie narzuca Klientowi własnego światopoglądu, szanuje też prawo Klienta do posiadania odmiennego systemu wartości i przekonań. Psychoterapeuta korzysta z narzędzi i technik terapeutycznych o sprawdzonej skuteczności, co do których nie istnieją zweryfikowane naukowo zastrzeżenia.

§ 1. Kompetencje i świadomość psychoterapeuty

1. Psychoterapeuta podejmuje się świadczenia usług psychoterapeutycznych tylko wówczas, kiedy jest pewien, że ma do tego odpowiednie umiejętności.

2. Psychoterapeuta zobowiązany jest do stałego podnoszenia swoich kwalifikacji i aktualizowania wiedzy, a także dbania o swoją kondycję psychiczną i fizyczną.

3. Psychoterapeuta – w wymagających tego sytuacjach – świadcząc usługi psychoterapeutyczne na rzecz Klienta korzysta z pomocy innych specjalistów, w tym z pomocy superwizora.

4. Psychoterapeuta świadomy jest tego, jak jego historia osobista – deficyty, potrzeby, wartości, poglądy – mogą wpłynąć na Klienta. Jest również świadomy możliwości uzależnienia się Klienta od niego i stara się temu przeciwdziałać.

§ 2. Tajemnica zawodowa

1. Psychoterapeuta oraz firma Kobiece Serca | terapia i rozwój, na zlecenie której pracuje, zobowiązani są do zachowania tajemnicy zawodowej, co oznacza zachowanie poufności tożsamości Klienta oraz wszystkich przekazywanych przez niego informacji.

2. Tajemnica może być uchylona na prośbę Klienta lub w szczególnych okolicznościach, gdy istnieje niebezpieczeństwo związane z zagrożeniem jego życia lub życia innych osób.

3. Psychoterapeuta przy omawianiu problemu Klienta z innymi psychoterapeutami w celu superwizji robi to w taki sposób, aby zachować jego anonimowość i uniemożliwić identyfikację.

§ 3. Kontrakt

1. Podjęcie psychoterapii poprzedzone jest zawarciem między psychoterapeutą a Klientem kontraktu określającego cel psychoterapii, jej nurt (rodzaj, modalność), długość jej trwania, częstotliwość i długość spotkań, wysokość honorarium, zasady odwoływania spotkań (dotyczy psychoterapii indywidualnej) oraz zasady obowiązujące w grupie (dotyczy psychoterapii grupowej, grup rozwojowych i psychoedukacyjnych, treningów i warsztatów).

2. Na życzenie Klienta psychoterapeuta jest obowiązany przedstawić dokument potwierdzający jego kwalifikacje, określić założenia nurtu, w którym pracuje oraz przedstawić swoje doświadczenie zawodowe.

§ 4. Relacja psychoterapeuta – Klient

1. Relacja psychoterapeuta – Klient jest relacją zawodową, w której psychoterapeuta świadczy Klientowi usługi psychoterapeutyczne na zlecenie firmy Kobiece Serca | terapia i rozwój.

2. Rozpoczęcie świadczenia usług psychoterapeutycznych Klientowi, czyli nawiązanie relacji terapeutycznej jest równoznaczne z niewchodzeniem przez psychoterapeutę z Klientem w jakąkolwiek relację o innym charakterze, w szczególności towarzyskim, seksualnym lub biznesowym, zarówno w trakcie świadczenia usług jak i bezterminowo po zakończeniu ich świadczenia.

3. Psychoterapeuta nie świadczy usług psychoterapeutycznych osobom, z którym wcześniej wszedł w jakąkolwiek relację, szczególnie o charakterze towarzyskim, seksualnym lub biznesowym, a także osobom, z którymi jest w bliskich relacjach (rodzina, przyjaciele).

3. Psychoterapeutca nie podejmuje się świadczenia usług psychoterapeutycznych osobom bliskim Klientowi, ani w trakcie, ani po zakończeniu z nim relacji terapeutycznej. Aby się z tego wywiązać, jest zobowiązany pzed zawarciem z kontraktu zapytać Klienta, czy nie zachodzi taka okoliczność.

4. Psychoterapeuta nie proponuje Klientowi nagrywania spotkań w celu przedstawienia stosownym organom dla uzyskania dyplomu/certyfikatu ani nigdy tego nie robi, zarówno bez zgody, jak i nawet za zgodą Klienta.

5. W przypadku długotrwałej choroby psychoterapeuty, zakończenia przez niego współpracy z firmą Kobiece Serca | terapia i rozwój albo zaistnienia innych okoliczności uniemożliwiających świadczenie usług przez psychoterapeutę, ma on prawo wypowiedzieć Klientowi kontrakt. W takich sytuacjach firma Kobiece Serca | terapia i rozwój oraz psychoterapeuta dokładają wszelkich starań, aby móc zaproponować Klientowi zastępstwo.

6. Psychoterapeuta jest zobowiązany poinformować Klienta przed zawarciem kontraktu, że ewentualne zakończenie przez niego współpracy z firmą Kobiece Serca | terapia i rozwój może wiązać się z niemożliwością kontynuowania świadczenia mu usług psychoterapeutycznych.